Accountancy

Uiteraard hebben wij een goed gevoel voor 'de cijfers'. Of het nu gaat om tussentijdse rapportages of jaarstukken: u kunt ervan op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten.

Maar om uw bedrijf echt verder te helpen, vinden wij het verhaal áchter de cijfers veel belangrijker. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Dergelijke vragen raken de kern van het accountantsvak. Alleen op die manier kunnen we samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

Voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 • vrijwillige jaarrekeningencontroles
 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
 • tussentijdse rapportages;
 • begrotingen;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging;
 • advisering en begeleiding in automatisering;
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen;
 • rentabiliteitsonderzoeken;
 • bedrijfseconomische advisering;
 • analyse van resultaatontwikkeling;
 • verzorgen van accountantsverklaring.

Accountantscontroles

Steeds meer bedrijven (of stichtingen en verenigingen) benaderen hun accountant voor de controle van de jaarrekening. Niet verplicht, maar het levert wel waardevolle informatie op. Bijvoorbeeld hoe uw onderneming nog efficiënter kan worden ingericht. Of tegen welke specifieke (fiscale) bedrijfsrisico's u zich kunt wapenen. Bovendien is een vrijwillige controle nuttig voor onder meer uw aandeelhouders. Tevens kan deze het verschil maken bij krediet- of subsidieaanvragen.

Wilt u meer informatie over de accountantscontroles en de wijze waarop wij u hierbij kunnen ondersteunen? Neem gerust contact op met Petro Vuyk. Hij gaat graag vrijblijvend met u in gesprek.

Administratieve dienstverlening

Mits goed ingericht, vormt uw administratie een essentiële informatiebron. Op basis van een inzichtelijke administratie kunt u uw onderneming doelgericht 'sturen'. Tevens bent u in staat om pijnpunten tijdig te signaleren. Wij begeleiden u graag bij het opzetten van een effectieve financiële administratie. Voorts zorgen we ervoor dat uw administratie voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving. Wilt u uw administratie liever geheel aan ons uitbesteden, dan kan dat uiteraard ook.

Wij verrichten diverse administratieve taken, zoals:

 • inrichten van administraties;
 • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren;
 • verzorgen van financiële administraties;
 • tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar;
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting;
 • administratieve ondersteuning.

Automatisering

Als u wilt investeren in nieuwe software is het raadzaam contact met ons op te nemen. De kennis en kunde die bij ons aanwezig is en in ons netwerk wordt dan aangewend om een weloverwogen beslissing te nemen.

Begeleiding bij iedere ondernemingsfase

Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase moeten worden gemaakt en een gedegen kennis van zaken vergen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Begeleiding wanneer u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm).
 • Begeleiding wanneer u een doorstart en groei voor ogen heeft.
 • Begeleiding wanneer u kiest voor consolideren of innoveren.
 • Begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname.

Corporate Finance

Speelt u met de gedachte om uw bedrijf te verkopen? Heeft u tot op heden geen geschikte opvolger gevonden? Of wilt u juist een andere onderneming overnemen? In al deze gevallen is vooral het voortraject essentieel voor het welslagen van de gehele operatie (en het beheersen van de kosten). Aarzelt u dan ook niet om tijdig contact met ons op te nemen. Wij voorzien u graag van deskundig advies en – desgewenst – gedegen ondersteuning.

Hier kunt u ons onder meer voor inschakelen:

 • adviseren over en bemiddelen bij aan- en verkoop ondernemingen;
 • begeleiden van management buy-out's;
 • (mede) uitvoeren van waardebepalingen;
 • begeleiden van financieringsaanvragen
 • verkoopklaar maken van uw bedrijf;
 • in kaart brengen van gewenste verkoopstructuur;
 • vaststellen van kopersprofiel;
 • ontwikkelen van verkoop- en informatiememorandum (documenten om potentiële kopers mee te benaderen);
 • voeren van onderhandelingsgesprekken tussen verkopende en kopende partij;
 • opstellen van intentieverklaring;
 • uitvoeren van due diligence onderzoek (een onderzoek naar de handel en wandel van een bedrijf);
 • gereedmaken van letter of intent (LOI) en bewaken voortgang;
 • opstellen van definitieve koop- of verkoopovereenkomst;
 • begeleiden van notariële overdracht.

Financiële planning

Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal aspecten van financiële planning waarvoor u bij ons terechtkunt:

 • sociale zekerheid en pensioenen;
 • fiscale aspecten bij de estate planning;
 • beleggen;
 • inkomensplanning en vermogensbeheer;
 • vermogen en eigen huis;
 • huwelijkse voorwaarden en testament;
 • fusie en overname.

Fiscale dienstverlening

De fiscus is niet de grootste vriend van een ondernemer. Zeker met de stortvloed aan complexe wetten en regels die tegenwoordig over ons worden uitgestort. Probeer dan maar eens door de bomen het bos te blijven zien! Bij Vuyk Accountants & Adviseurs zijn we bekend met al deze belastingwetten en -regels, zodat wij de uiteindelijke resultaten wél leuker voor u kunnen maken. Samen zorgen we ervoor dat u – binnen de grenzen van de wet – zo min mogelijk belasting betaalt.

U kunt ons onder andere raadplegen bij:

 • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting;
 • (her)structurering van ondernemingen;
 • loonbelasting en sociale verzekeringen;
 • successie- en schenkingsrecht;
 • fiscaaljuridische vraagstukken;
 • fiscale aspecten van vermogensbeheer.

Juridische dienstverlening

Voor juridische dienstverlening maken wij gebruik van ons opgebouwde netwerk.

Bij juridische dienstverlening kunt u denken aan:

 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • risicovolle transacties;
 • aansprakelijkheden;
 • ondernemingsoverdracht;
 • bijzondere relaties;
 • huurcontracten;
 • beëindigingsovereenkomsten;
 • langlopende overeenkomsten.

Mediation

Ondanks dat u er alles aan doet om conflicten te voorkomen, kunt u er toch mee te maken krijgen. Bij mediation lost u samen met de tegenpartij het conflict zelf op, onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar - de mediator. Deze snelle procedure zorgt voor tijdwinst en voorkomt buitensporige kosten.

De mediator binnen ons netwerk begeleidt u als onpartijdig en onafhankelijk expert bij het vinden van een oplossing. Vanuit zijn deskundigheid als accountant, fiscalist of jurist zet hij u op het juiste spoor. Vooral bij bedrijfseconomische, juridische of fiscale conflicten kunt u van deze kennis profiteren bij het vinden van een creatieve oplossing.

Personeel & Organisatie

Essentieel voor uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen uw belangrijkste 'kapitaal'. Wij adviseren u graag bij de organisatie van uw onderneming.

Wij bieden u ondersteuning op de volgende 'personele' terreinen:

 • personeelsbeleid;
 • employee benefits (werknemersvoordelen);
 • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen;
 • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures;
 • werving en selectie;
 • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter);
 • opstellen van personele regelingen (zoals kinderopvang);
 • opstellen van personeelsadvertenties;
 • verzuimbegeleiding en re-integratie.

Risicobeheer

Risicobeheer is de kunst om de kwaliteit van mensen en organisaties te verbeteren. Als basis hiervoor dient altijd een inventarisatie van risico's die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u een keuze maken tussen verschillende maatregelen.

In principe zijn er vijf verschillende oplossingen voor risicovraagstukken:

 • opheffen;
 • beperken;
 • overdragen;
 • verzekeren;
 • in eigen beheer houden.

Bij de eerste drie mogelijkheden valt onder meer te denken aan verandering van werkwijze, preventie, aanpassing van leveringsvoorwaarden en overdracht van het debiteurenrisico. Verzekeren, de vierde optie, is primair bedoeld als bescherming van de balans tussen winst en verlies. Teveel of onjuist verzekeren kan even onrendabel zijn als het lopen van onverantwoord risico. Fiscale reserve, in eigen beheer houden, is een onderschatte methode van schadefinanciering. Kennis van risico, schade, inkomsten- en vennootschapsbelasting en uiteraard verzekeren, kunnen leiden tot renderende oplossingen.

Calamiteitenplan

Bij eventuele schade geldt een calamiteitenplan als leidraad voor uw bedrijf. In dit plan staat duidelijk beschreven wie welke taken moet uitvoeren. Door het snel informeren van afnemers en leveranciers kunt u zogeheten vervolgschade beperken of voorkomen.

Concluderend: effectief risicobeheer leidt tot financieel voordeel. U voorkomt veel schade. Risico's worden beheersbaar en zijn daardoor voordeliger te verzekeren. Vraag onze specialisten uw situatie te belichten en kijk wat u kunt besparen op uw risicobeheer.

 

Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn.

Op de volgende gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:

 • salarisadministratie;
 • salarisstroken;
 • loonbelastingopgaven;
 • sociale verzekeringen;
 • arbeidsrecht.

Startersbegeleiding

Het ondernemingsplan. Financieringsaanvragen. De fiscus. Er komt nogal wat kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Misschien hebt u dat al eens ervaren. Juist in deze fase is het van essentieel belang om de zaken gedegen aan te pakken. Wij ondersteunen u graag bij uw eerste stappen op het ondernemerspad.

Een greep uit onze startersbegeleiding:

 • Ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan en een bedrijfsstrategie.
 • Begeleiding bij het kiezen van een rechtsvorm.
 • Uitvoeren van een markt- of brancheanalyse.
 • Adviseren over belastingvoordelen (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.)
 • Functioneren als deskundige gesprekspartner bij financieringsaanvragen bij een bank.
 • Opzetten van een financiële en/of loonadministratie.
 • Aanmelden van de onderneming bij diverse instanties (zoals de Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen enz.)

Subsidies

De gulden stelregel bij de aanvraag van subsidie luidt: Vraag geen subsidie aan om de subsidie zelf, maar vraag deze aan omdat u meent dat het voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf van belang is. Subsidies zijn gebaseerd op wetgeving. Maar wetten veranderen voortdurend en daarmee dus ook subsidieregelingen. Onze specialisten helpen u het juiste subsidiepad te bewandelen.

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking?
Hoewel deze vraag moeilijk is te beantwoorden, zijn er wel enkele indicaties te geven:

 • Hebt u een productiebedrijf dat regelmatig nieuwe producten of productiemethoden ontwikkelt?
 • Bent u van plan nieuw personeel via UWV WERKbedrijf aan te trekken?
 • Hebt u plannen om samen met een in een ander EU-land gevestigd bedrijf onderzoek te gaan doen?
 • Bent u van plan met een in het voormalig Oost-Europa gevestigd bedrijf te gaan samenwerken?
 • Wilt u de milieuoverlast beperken of het energieverbruik verminderen en is daarvoor een onderzoek of een investering vereist?
 • Als een van deze indicaties op uw situatie van toepassing is, dan is het zeker de moeite waard om de subsidiemogelijkheden te laten onderzoeken.
  Neem gerust contact met ons op.